Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Brouwerij de Waanzin Versie 1 – 05/01/2018

 

Artikel 1 – Toepassing
1. Al onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen en leveringen.

 

2. De niet rechtsgeldigheid van enige bepaling van de algemene voorwaarden in een concrete situatie laat de toepassing van de overige bepalingen daarvan onverlet. Ter vervanging van de niet rechtsgeldige bepaling voorzien beide partijen voor die situatie in onderling overleg in een regeling die zo veel mogelijk in overeenstemming is met de strekking van de niet rechtsgeldige bepaling.

 

Artikel 2 – Partijen
In deze algemene voorwaarden worden partijen aangeduid als “Brouwerij de Waanzin” voor Brouwerij de Waanzin en “Afnemer” voor de wederpartij van Brouwerij de Waanzin.

 

Artikel 3 – Aanbiedingen en orders
1. Elke schriftelijke aanbieding van Brouwerij de Waanzin, is geldig tot maximaal 1 maand na datum van uitbrengen van de aanbieding, mits getekend door daartoe bevoegde personen.

2. Brouwerij de waanzin behoudt zich het recht om orders te annuleren, mits de gevraagde hoeveelheden niet beschikbaar zijn. Voorts behoudt Brouwerij de Waanzin zich het recht om orders in gedeelten uit te voeren.

3. Ingeval een Afnemer opdracht heeft gegeven tot levering van goederen onder een door hem bepaalde handelsnaam, behoudt Brouwerij de Waanzin zich het recht om deze levering te annuleren ter bescherming van eigen handelsnaam.

 

Artikel 4 – Wijziging en annulering van overeenkomsten
1. Behoudens de wettelijke verplichtingen daartoe kan een Afnemer een overeenkomst slechts wijzigen of annuleren na schriftelijke toestemming van Brouwerij de Waanzin. Het wijzigen van een overeenkomst dient schriftelijk te geschieden. Na ondertekening hiervan door alle betrokken partijen zal het gewijzigde onderdeel uitmaken van de oorspronkelijke overeenkomst. 2. Bij annulering van een overeenkomst of andere reeds gemaakte afspraken is Brouwerij de Waanzin gerechtigd de reeds door haar ter zake van de uitvoering van de overeenkomst of afspraken gemaakte kosten onverkort aan de Afnemer in rekening te brengen. De Afnemer zal deze kosten onverkort voor haar rekening nemen.

 

Artikel 5 – Prijzen
1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en vermeld luiden de door Brouwerij de Waanzin gehanteerde prijzen in euro’s.

2. De door Brouwerij de Waanzin opgegeven prijzen gelden af brouwerij, dus exclusief vervoerskosten in de breedste betekenis van het begrip, maar inclusief heffingen en accijnzen, doch exclusief omzetbelasting, statiegeld op emballage en eventueel afzonderlijk gespecificeerde toeslagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of door Brouwerij de Waanzin anders is aangegeven.

3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen gelden voor rechtstreeks aan een Afnemer te leveren goederen en/of te verrichten diensten de prijzen die op het tijdstip van levering respectievelijk verrichting van de dienst door Brouwerij de Waanzin worden gehanteerd.

4. Wijzigingen in rechten, belastingen en accijnzen na de totstandkoming van een overeenkomst worden aan de Afnemer doorbereken.

 

Artikel 6 – Levering en levertermijnen
1. De overeengekomen leveringstermijnen en leveringsdata zijn steeds indicatief en binden Brouwerij de Waanzin niet. Bij niet tijdige levering is de Afnemer gerechtigd te verlangen dat levering alsnog binnen een redelijke termijn plaatsvindt, bij gebreke waarvan Afnemer, behoudens het bepaalde in artikel 10 van de algemene voorwaarden, gerechtigd is de overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden voor het gedeelte waarvoor Brouwerij de Waanzin in gebreke is gebleven. Afnemer heeft dit recht tot (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst evenwel niet indien hij zelf in verzuim is.

2. Indien schriftelijk franco levering van zaken is overeengekomen gaat het risico met betrekking tot de zaken over op de Afnemer op het moment van levering van de goederen, dat wil zeggen op het moment waarop de zaken los- c.q. laadgereed aan de Afnemer worden aangeboden. Bij franco levering is Brouwerij de Waanzin vrij in de keuze van de wijze van vervoer van de zaken. Vervoer of verplaatsing op het terrein en/of (bedrijfs)ruimten van een Afnemer geschieden voor risico van de Afnemer. 3. Het afleveradres van de goederen moet goed bereikbaar zijn voor die transportmiddelen die voor leveranties algemeen gebruikelijk zijn. Indien zich problemen voordoen met betrekking tot de bereikbaarheid van het afleveradres komt alle schade welke daaruit voortvloeit voor beide partijen, voor rekening en risico van de Afnemer. De Afnemer moet op het afleveradres voor voldoende laad- en losfaciliteiten alsmede voor het onmiddellijk lossen c.a. laten lossen zorg dragen. Blijft de Afnemer hiermee in gebreke dan komen de kosten welke Brouwerij de Waanzin ter zake maakt en/of reeds heeft gemaakt voor rekening van de Afnemer. Ook de overige schade welke hieruit voortvloeit komt voor rekening en risico van de Afnemer. De afnemer is in ieder geval verplicht Brouwerij de Waanzin of diens vervoerder(s) op alle werkdagen tussen 08.00 en 17.00 in de gelegenheid te stellen goederen aan zijn adres af te leveren, tenzij anders is overeengekomen. Indien wachttijden ontstaan komt de daadwerkelijk geleden schade welke Brouwerij de Waanzin hierdoor lijdt, onverkort voor rekening van de Afnemer.

 

Artikel 7 – Betaling
1. Tenzij anders is overeengekomen dient de betaling voor handelaars, ook van bijkomende kosten, contant plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Onder contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door Brouwerij de Waanzin aangegeven bankrekening. Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen.

2. Tenzij anders is overeengekomen dient de betaling voor consumenten, ook van bijkomende kosten, contant plaats te vinden op factuurdatum of bestellingdatum. Onder contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door Brouwerij de Waanzin aangegeven bankrekening of cash geld aan de verkoper aanwezig.

3. Brouwerij de Waanzin is gerechtigd om vooruitlopend op de betaling als is bedoeld in het eerste lid van dit artikel een aanbetaling van het factuurbedrag te eisen, mits van tevoren schriftelijk aangegeven.
3. Indien Brouwerij de Waanzin bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling de desbetreffende vordering(en) ter incasso in handen van derden heeft gesteld is de Afnemer tevens de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op ten minste 10 % van het verschuldigd bedrag met een minimum van € 25,00.

4. Alle facturen van Brouwerij de Waanzin worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen 5 werkdagen na ontvangst bij aangetekend schrijven worden betwist.

 

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud
Alle door Brouwerij de Waanzin geleverde goederen blijven eigendom van Brouwerij de Waanzin.

 

Artikel 9 – Verplichtingen van de Afnemer in het algemeen
Elke Afnemer die door Brouwerij de Waanzin geleverde goederen verhandelt, is verplicht: a. Deze goederen uitsluitend te verhandelen in de van Brouwerij de Waanzin afkomstige originele en onbeschadigde detailverpakking zonder daaraan enige verandering aan te brengen. b. Voor de merken van Brouwerij de Waanzin slechts reclame te maken op een wijze die door Brouwerij de Waanzin is goedgekeurd. Reclamemateriaal dat Brouwerij de Waanzin aan de Afnemer ter beschikking heeft gesteld blijft eigendom van Brouwerij de Waanzin. De Afnemer dient dit materiaal, na een daartoe strekkend verzoek, binnen één week aan Brouwerij de Waanzin te retourneren. c. Zich te onthouden van het doen van negatieve uitlatingen over naam, merken, producten of emballage van Brouwerij de Waanzin. d. Alle mogelijke zorg te besteden aan de juiste opslag en behandeling van de bieren en overige goederen van Brouwerij de Waanzin. Hieronder wordt mede verstaan het regelmatig volgend de voorschriften reinigen en spoelen van materiaal. Brouwerij de Waanzin is nimmer aansprakelijk voor gebreken van de van haar afkomstige goederen, welke gebreken zijn te wijten aan onjuiste of onzorgvuldige opslag en behandeling daarvan door of vanwege de Afnemer of door hem geleverde zaken. e. De producten welke door Brouwerij de Waanzin worden afgeleverd, dienen bij aflevering door de Afnemer te worden gecontroleerd. Na deze controle worden de door Brouwerij de Waanzin geleverde producten geacht in orde te zijn en is het risico van gebrekkige (of gebreken aan) producten voor rekening en risico van de Afnemer, behoudens tegenbewijs. Ook indien de Afnemer er voor kiest om geen controle uit te oefenen bij aflevering, wat schriftelijk wordt vastgelegd, komt elk risico voor rekening van de Afnemer. f. Brouwerij de Waanzin zal voor iedere overtreding of niet strikte naleving van de in dit artikel genoemde verplichtingen een niet voor korting of compensatie vatbare boete te betalen van € 2 000,00 en in zodanig geval te aanvaarden dat Brouwerij de Waanzin het recht heeft (een) overeenkomst(en) te annuleren of ontbonden te verklaren en/of de Afnemer van verdere levering uit te sluiten, alles met recht op schadevergoeding, onverminderd het recht van Brouwerij de Waanzin om alsnog nakoming te vorderen, al dan niet met schadevergoeding.

 

Artikel 10 – Overmacht (niet toerekenbare tekortkoming)
1. Brouwerij de Waanzin is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting inzien zij daartoe is verhinderd als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.

2. Mocht te voermacht als is bedoeld in het eerste lid van dit artikel langer dan één maand duren, dan is zowel Brouwerij de Waanzin als de Afnemer gerechtigd, door kennisgeving aan de andere partij, zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig te ontbinden voor het nog niet uitgevoerde gedeelte ervan.

3. Onder overmacht als is bedoeld in het eerste lid van dit artikel wordt in ieder geval verstaan: oorlog(sgevaar), revolutie, onlusten, brand, watersnood, werkstaking, ziekte, transportbelemmering, overheidsmaatregelen met inbegrip van in- en uitvoermaatregelen, storing in de aanvoer of voorziening van grondstoffen, energie en bedrijfsbenodigdheden, met inbegrip van tekortkoming van leveranciers van wie Brouwerij de Waanzin een en ander betrekt, gebreken aan of beschadigingen van machines, alsmede iedere omstandigheid buiten de invloedssfeer van Brouwerij de Waanzin.

 

Artikel 11 – Klachten
1. Klachten betreffende geleverde goederen of verrichte diensten behoren binnen redelijke termijn nadat de vermeende tekortkoming is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen zijn, onder nauwkeurige opgave van aard en omvang van de klachten, schriftelijk Brouwerij de Waanzin te worden gemeld, bij gebreke waarvan de Afnemer wordt geacht de goederen of diensten onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd.

2. Bij klachten betreffende het stukstal van geleverde goederen betekent het bepaalde in het eerste lid van dit artikel dat de Afnemer direct na ontvangst van de goederen dienst te reclameren. Bij gebreke hiervan, worden de ter zake van de desbetreffende levering op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten vermelde hoeveelheden geacht door de Afnemer als juist te zijn erkend.

3. Bij zichtbare gebreken betreffende de geleverde goederen betekent het bepaalde in het eerste lid van dit artikel dat de Afnemer zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één week na ontvangst van de goederen dient te reclameren. Bij gebreke hiervan wordt Afnemer geacht de goederen onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd. 4. Indien Brouwerij de Waanzin van oordeel is dat een klacht betreffende geleverde goederen gegrond is, is zij uitsluitend gehouden tot een zo spoedig mogelijk nieuwe levering van goederen, zonder dat de Afnemer aanspraak heeft op schadevergoeding. De Afnemer zal de goederen waarop de klacht betrekking heeft ter beschikking houden van Brouwerij de Waanzin.

 

Artikel 12 – Geschillen
1. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen, is op alle met Brouwerij de Waanzin gesloten overeenkomsten het Belgisch recht van toepassing.

2. Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen worden behandeld voor de Vrederechter van Sint-Niklaas of de Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, afhankelijk van het bedrag.